Przejdź do treści Rozmiar tekstuAAA
wfrtop
Skierowania na leczenie uzdrowiskoweDrukuj

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, biorąc pod uwagę aktualny stan zdrowia pacjenta, brak przeciwwskazań do leczenia uzdrowiskowego, wpływ leczenia uzdrowiskowego na stan zdrowia pacjenta. Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe powinno być czytelnie wypełnione, z dokładnym opisem stanu zdrowia pacjenta, w szczególności z wyraźnie określonym stopniem samodzielności  i samoobsługi.

Skierowanie powinno być przesłane przez lekarza, który je wystawił, do Oddziału Wojewódzkiego NFZ,  w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem "SKIEROWANIE NA LECZENIE UZDROWISKOWE". Skierowanie może być także przesłane bezpośrednio przez pacjenta. Skierowanie jest potwierdzane przez Fundusz, jeżeli lekarz specjalista w dziedzinie balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej stwierdzi celowość skierowania oraz są miejsca w odpowiednich zakładach lecznictwa uzdrowiskowego. Lekarzowi specjaliście przysługuje prawo dokonania  zmiany kwalifikacji skierowania z leczenia sanatoryjno-uzdrowiskowego na leczenie w szpitalu uzdrowiskowym, jak i odwrotnie: z leczenia uzdrowiskowego szpitalnego na leczenie uzdrowiskowo-sanatoryjne.


Nie każdy pobyt w szpitalu jest automatycznie wskazaniem do leczenia uzdrowiskowego szpitalnego. O rodzaju leczenia decyduje stan zdrowia pacjenta a nie fakt jego hospitalizacji.
Jeżeli lekarz specjalista stwierdzi, iż skierowanie na leczenie uzdrowiskowe jest niecelowe - wówczas Oddział Funduszu nie potwierdza skierowania. Zwracane jest ono lekarzowi, który je wystawił, a stosowna informacja przekazywana jest również pacjentowi. Na niepotwierdzenie skierowania przez Oddział Funduszu nie przysługuje odwołanie.


Ważne:

 • w przypadku braku miejsc w odpowiednich zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, Oddział Funduszu prowadzi listę osób oczekujących na potwierdzenie skierowania. Ubezpieczeni mają prawo do informacji o swojej kolejności na liście oczekujących,
 • okres ważności skierowania do sanatorium uzdrowiskowego wynosi 18 miesięcy      od daty wystawienia skierowania. O utracie ważności skierowania pacjent powiadamiany jest pisemnie.

              
W jednym roku kalendarzowym świadczeniobiorca może skorzystać z jednego zakresu świadczeń tj. leczenia uzdrowiskowego: ambulatoryjnego, sanatoryjnego lub rehabilitacji  dla dorosłych w sanatorium uzdrowiskowym. Osoba dorosła może skorzystać z leczenia uzdrowiskowego nie częściej niż 18 miesięcy od  daty ostatniego leczenia uzdrowiskowego. Wymóg ten nie dotyczy leczenia w szpitalu uzdrowiskowym i rehabilitacji dla dorosłych    szpitalu uzdrowiskowym. W przypadku rezygnacji
z otrzymanego skierowania należy je bezzwłocznie zwrócić  z podaniem na piśmie powodów rezygnacji. Oddział wojewódzki NFZ dokonuje oceny zasadności rezygnacji.

Przy dokonaniu zwrotu skierowania:

 • uzasadnionego ( z przyczyn medycznych) - oddział wojewódzki NFZ wyznaczy nowy termin realizacji skierowania w okresie jego ważności,
 • nieuzasadnionego - o nowe leczenie można się starać tylko na podstawie nowego skierowania.

W przypadku złożenia kolejnego skierowania przed potwierdzeniem realizacji leczenia uzdrowiskowego przez oddział Funduszu, skierowanie takie jest rejestrowane i rozpatrywane łącznie z wcześniej złożonym, oczekującym na jego realizację. Skierowania rozpatrywane są zgodnie z datą wpływu pierwszego skierowania, oczekującego na jego potwierdzenie.


NFZ nie ma obowiązku zapewnić wspólnego wyjazdu małżonkom (tzn. w tym samym terminie i do tego samego zakładu lecznictwa uzdrowiskowego). Zapewnia się kierowanie razem małżeństw, jeśli jedno z małżonków ma orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności.


NFZ nie zapewnia kierowania swoich ubezpieczonych do wybranych przez nich uzdrowisk tylko w miesiącach wakacyjnych i podczas ferii zimowych. Leczenie uzdrowiskowe jest prowadzone przez cały rok, a wyniki leczenia nie zależą od pory roku.
Pracownicy zakładów wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy z 19 czerwca 1997 roku     o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. nr 3, poz. 20 z 2004 roku,  z późn. zm.) zatrudnieni w tych zakładach w dniu 28 września 1997 roku lub przed tą datą, uprawnieni są do korzystania raz w roku z leczenia uzdrowiskowego oraz zwolnienia z odpłatności związanej z leczeniem uzdrowiskowym, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 28 sierpnia 2009 r. roku w świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego    (Dz. U. nr 139,  poz. 1136 z późn. zm.).


Rezygnacja - w przypadku rezygnacji, skierowanie należy bezzwłocznie zwrócić do Oddziału Funduszu. Każda rezygnacja powinna być uzasadniona i udokumentowana pisemnie.

W przypadku uzasadnionego zwrotu skierowania Fundusz wyznacza nowy termin realizacji skierowania, zgodnie z pierwotną datą wpływu skierowania. Nieuzasadniony zwrot skierowania traktowany jest jak złożenie nowego skierowania.


Pacjent ma prawo skrócić pobyt w sanatorium:

 • z powodu swojej choroby, która uniemożliwia kontynuowanie pobytu w sanatorium,
 • z przyczyn niezależnych od pacjenta, w tym udokumentowanej choroby lub śmierci członka najbliższej rodziny i osoby pozostającej pod opieką pacjenta,
 • skrócenie pobytu może nastąpić również z przyczyn leżących po stronie sanatorium.

W przypadku skrócenia pobytu w sanatorium z przyczyn inne niż w/w pacjent ponosi pełną odpłatność.

Fundusz nie ponosi:

kosztów przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego, kosztów częściowej odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatoriach uzdrowiskowych wg obowiązujących stawek określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 28 sierpnia 2009 r. roku w świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego   (Dz. U. nr 139,  poz. 1136 z późn. zm.).

 1. kosztów pobytu i wyżywienia podczas korzystania z leczenia ambulatoryjnego,
 2. kosztów pobytu opiekuna świadczeniobiorcy,
 3. dodatkowych opłat w zależności od przepisów lokalnych obowiązujących w miejscu położenia zakładu lecznictwa uzdrowiskowego np. opłat klimatycznych,
 4. kosztów zabiegów przyrodoleczniczych i rehabilitacyjnych w szpitalach uzdrowiskowych, sanatoriach uzdrowiskowych i ambulatoryjnym lecznictwie uzdrowiskowym nie związanych      z chorobą podstawową będącą bezpośrednią przyczyną skierowania na leczenie uzdrowiskowe.

Nie ma wymogu by ubezpieczony osobiście doręczał skierowanie - nie ma to wpływu na skrócenie czasu oczekiwania.

Od 1 października 2013 roku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego  obowiązują nowe stawki częściowej odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatorium uzdrowiskowym. Rozporządzenie stanowi, że: - jeżeli pobyt świadczeniobiorcy w sanatorium uzdrowiskowym przypada w dwóch sezonach rozliczeniowych, odpłatność oblicza się uwzględniając odpowiednio liczbę dni przypadającą w danym okresie rozliczeniowym.

 Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego

Poziom finansowania przez Świadczeniobiorcę kosztów wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym za jeden dzień pobytu   od dnia 1 PAŻDZIERNIKA 2013  r.

Poziom finansowania

I sezon rozliczeniowy (w złotych) od dnia 1 października do dnia 30 kwietnia

II sezon rozliczeniowy (w złotych) od dnia 1 maja do dnia 30 września

Pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym

28,50

35,80

Pokój jednoosobowy w studio

22,80

32,70

Pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego

21,80

29,00

Pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym

17,10

23,90

Pokój dwuosobowy w studio

14,50

21,80

Pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego

12,40

17,10

Pokój wieloosobowy z pełnym węzłem sanitarnym

10,90

13,00

Pokój wieloosobowy studio

10,40

11,90

Pokój wieloosobowy bez pełnego węzła

9,30

10,40

 

 

wfrtop
Aktualnosci
Strona 
 z 

Historia zmian:

Poprawiono: Administrator strony (mb), 2014-08-29 09:16:54

Poprawiono: Administrator strony (mb), 2014-08-29 09:16:15

[...]

Poprawiono: Administrator strony (mb), 2013-08-08 15:45:35

Opublikowano: Administrator strony (mb), 2012-02-21 14:46:38

Utworzono: Administrator strony (mb), 2012-02-21 14:45:56