Przejdź do treści Rozmiar tekstuAAA

 

wfrtop
Skargi i wnioskiDrukuj

Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia rozpatruje skargi dotyczące niewłaściwej realizacji umowy przez świadczeniodawców, z którymi Fundusz zawarł umowę
o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej

Skargi i wnioski mogą być zgłaszane do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą w Lublinie lub do Delegatur Oddziału: w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu:

Lublin:

 • osobiście, ul. Koryznowej 2d, /Sekcja Skarg i Wniosków Wydziału Spraw Świadczeniobiorców, /pok. 27/od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 16.00,
 • pisemnie, na adres: Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ, 20-124 Lublin, ul. Szkolna 16,
 • telefonicznie - zapytania w sprawie skarg i wniosków, pod nr tel. (81) 53-10-650.

oraz w Delegaturach Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ:

Biała Podlaska:

 • osobiście, ul. Warszawska 12 c, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 16.00,
 • pisemnie, na adres: Delegatura Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą w Białej Podlaskiej, 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 12 c,
 • telefonicznie- zapytania w sprawie skarg i wniosków, pod nr tel. (83) 34-49-326.

Chełm:

 • osobiście, ul. Ceramiczna 1, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 16.00,
 • pisemnie, na adres: Delegatura Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą
  w Chełmie, 22-100 Chełm, ul. Ceramiczna 1,
 • telefonicznie- zapytania w sprawie skarg i wniosków, pod nr tel.(82) 56-22-210.

Zamość:

 • osobiście, ul. Partyzantów 3, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 16.00,
 • pisemnie, na adres: Delegatura Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą
  w Zamościu, 22-400 Zamość, ul. Partyzantów 3,
 • telefonicznie- zapytania w sprawie skarg i wniosków, pod nr tel.(84) 67-76-406.

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków

Rozpatrywanie skarg i wniosków w Oddziale odbywa się w oparciu o Zarządzenie
Nr 31/2010/DSS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 lipca 2010 roku z późn. zm.
w sprawie rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia, a w szczególności
§ 7 i § 8 ww. zarządzenia:

1. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej, za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) oraz ustnie do protokołu.

2. W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisuje wnoszący skargę lub wniosek oraz przyjmujący zgłoszenie.

3. W protokole umieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię i nazwisko, adres osoby zgłaszającej oraz zwięzły opis treści sprawy. Wzór protokołu stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

4. Przyjmujący skargę lub wniosek potwierdza złożenie skargi lub wniosku, jeżeli tego żąda wnoszący.

5. W przypadku zgłoszenia skargi lub wniosku za pomocą poczty elektronicznej, które nie zostały opatrzone podpisem elektronicznym i nie zawierają imienia, nazwiska (nazwy) i adresu wnoszącego, pracownik komórki organizacyjnej, o której mowa w § 5 ust. 1, za pomocą poczty elektronicznej występuje odpowiednio do skarżącego lub wnioskodawcy o uzupełnienie złożonej skargi lub wniosku o te dane w terminie siedmiu dni. Termin do załatwienia skargi lub wniosku biegnie od dnia wpływu tego uzupełnienia do Funduszu.

6. Składanie skarg i wniosków poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie dotyczącym korzystania z Elektronicznej Platformy.

§ 8.

1. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

2. Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania (…).

3. Wnoszący skargę lub wniosek może zastrzec nieujawnianie swego nazwiska i adresu. Zastrzeżenie takie jest dla Funduszu wiążące.

4. W przypadku, gdy jest to niezbędne do rozpatrzenia skargi lub wniosku, Fundusz występuje o ujawnienie nazwiska i adresu do wnoszącego skargę, o którym mowa w ust. 3.

5. Skarga lub wniosek mogą być składane w imieniu własnym lub innej osoby za jej pisemną zgodą.

Pacjent może także złożyć skargę do poniżej wymienionych instytucji:

 • Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, w zakresie nieprzestrzegania praw pacjenta,
  adres: 01-171 Warszawa, ul. Młynarska 46,

Infolinia, tel.: 800 190 590, z tel. kom. (22) 833 08 85, (22) 635 59 96;

 • Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Lubelskiej Izby Lekarskiej,
  w zakresie naruszenia przepisów o wykonywaniu zawodu lekarza i etyki zawodowej,
  adres: 20-079 Lublin, ul. Chmielna 4, tel. (81) 536 04 76;
 • Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych,
  w zakresie naruszenia przepisów o wykonywaniu zawodu pielęgniarki i położnej,
  adres: 20-124 Lublin, ul. Montażowa 16, tel. (81) 745 14 22, (81) 746 28 23;
 • Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, adres: 00-193 Warszawa,
  ul. Stawki 2, tel. (22) 860 70 86.

Analiza Skarg i Wniosków za I kwartał 2010
Analiza Skarg i Wniosków za II kwartał 2010
Analiza Skarg i Wniosków za III kwartał 2010
Analiza Skarg i Wniosków za IV kwartał 2010
Analiza Skarg i Wniosków za I kwartał 2011
Analiza Skarg i Wniosków za II kwartał 2011
Analiza Skarg i Wniosków za III kwartał 2011
Analiza Skarg i Wniosków za IV kwartał 2011
Analiza Skarg i Wniosków za I kwartał 2012
Analiza Skarg i Wniosków za II kwartał 2012
Analiza Skarg i Wniosków za III kwartał 2012
Analiza Skarg i Wniosków za IV kwartał 2012
Analiza Skarg i Wniosków za I kwartał 2013
Analiza Skarg i Wniosków za II kwartał 2013
Analiza Skarg i Wniosków za III kwartał 2013
Analiza Skarg i Wniosków za IV kwartał 2013
Analiza Skarg i Wniosków za I kwartał 2014
Analiza Skarg i Wniosków za II kwartał 2014

Analiza Skarg i Wniosków za III kwartał 2014
Analiza Skarg i Wniosków za IV kwartał 2014
Analiza Skarg i Wniosków za I kwartał 2015

wfrtop
wfrtop
Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w III kwartale 2015
Podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie 4066,34
Wysokosć miesięcznej składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne 365,97
Podstawa składki dla studentów obcokrajowców 520,00
Wysokosć miesięcznej składki dla studentów obcokrajowców 46,80
wfrtop
wfrtop
Voluntary Health Insurance in the 3rd quarter of 2015
Contribution assessment base for the voluntary health insurance PLN 4,066.34
Amount of contribution for the voluntary health insurance PLN 365.97
Contribution base for foreign students PLN 520.00
Amount of contribution for foreign students PLN 46.80
wfrtop

 

Aktualnosci
Strona 
 z