Przejdź do treści Rozmiar tekstuAAA
wfrtop
8 listopada 2012Drukuj
Komunikat dla osób ubezpieczonych w sprawie zgłaszania i wyrejestrowywania z ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny

Uprzejmie informuję, że osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego (m.in. zatrudniona na umowę o pracę, zarejestrowana w UP, prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, emeryt, rencista)  ma obowiązek zgłosić do Funduszu członków rodziny, którzy nie posiadają własnego tytułu do ubezpieczenia. Zgłoszenia dokonywane są poprzez np. pracodawców dotyczy osób zatrudnionych, ZUS dotyczy emerytów, rencistów,  KRUS w przypadku rolników.

Po zgłoszeniu, członkowie rodziny uzyskują prawo do świadczeń opieki zdrowotnej (art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)).

Zgodnie z w/w ustawą za członka rodziny uważa się:

a) dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej – do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku,

b) małżonka,

c) wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym (np. dziecko zgłasza rodziców, którzy  z nim mieszkają, a nie posiadają własnego tytułu)  

Uwaga! Niezgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego grozi karą grzywny! (art. 193 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).

Ważne przy podejmowaniu przez studenta zatrudnienia (np. prac sezonowych)

Należy pamiętać, że student podejmujący zatrudnienie (np. w okresie wakacji) na umowę o pracę nabywa własny tytuł do ubezpieczenia, a tym samym wygasa wcześniejszy tytuł jako członka rodziny. Dlatego, przed rozpoczęciem pracy rodzic ma obowiązek go wyrejestrować, a po zakończeniu pracy - student winien zostać ponownie zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez płatnika składek (np. jednego z rodziców). Wówczas zachowuje „ciągłość ubezpieczenia”, a tym samym prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Umowa-zlecenie a status ucznia lub studenta

Powyższe zasady nie dotyczą uczniów, studentów do ukończenia 26 lat, którzy wykonują  pracę na podstawie umowy-zlecenia. Nie podlegają oni ubezpieczeniom społecznym, a w konsekwencji ubezpieczeniu zdrowotnemu z tego tytułu.

Zatem w okresie zatrudnienia na umowę zlecenia zachowują oni status członka rodziny i pozostają zgłoszeni przy ubezpieczeniu rodziców.

Ubezpieczenie zdrowotne studenta po ukończeniu 26 roku życia

Osoba kształcąca się po ukończeniu 26 roku życia nie podlega ubezpieczeniu z tytułu członka rodziny. Dlatego też  powinna  być wyrejestrowany przez rodzica z ubezpieczenia zdrowotnego. Obowiązek zgłoszenia jej do ubezpieczenia i odprowadzania składki na ubezpieczenia zdrowotne  spoczywa wówczas po stronie uczelni. Informację na temat braku ubezpieczenia przekazuje dla uczelni osoba zainteresowana-student.

Ważne:

  1. Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego nie może być jednocześnie zgłoszona z tytuł członka rodziny. Wobec powyższego m.in. rodzice zobowiązani są poinformować pracodawców, ZUS, KRUS o podjęciu zatrudnienia przez ich dzieci lub zakończeniu nauki, a mężowie o zatrudnieniu żon.
  2. Zgłoszenia z tytułu członka rodziny przestają obowiązywać z chwilą nabycia własnego tytułu tj. podjęcia pracy, rejestracji w Urzędzie Pracy. Brak ponownej rejestracji po ustaniu własnego tytułu przez np. rodziców, męża - powoduje, że osoba uzyskuje status NIEUBEZPIECZONY.

Zastępca Dyrektora
ds. Medycznych
Lubelskiego OW NFZ
Dorota Blechar

wfrtop