Lubelski OW NFZ Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Komunikat dla aptek/punktów aptecznych

6 czerwca 2014

Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zgodnie
z zapisami zawartymi w § 12 umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, każda zmiana w treści umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

W związku z powyższym, podmiot prowadzący aptekę/punkt apteczny, zobowiązany jest
do pisemnego poinformowania o dokonaniu zmiany na stanowisku kierownika z podaniem:

 • imienia i nazwiska kierownika,
 • nr PESEL,
 • nr prawa wykonywania zawodu kierownika apteki lub nr dyplomu w przypadku kierownika punktu aptecznego.

Do wyżej wymienionych informacji należy dołączyć następujące załączniki:

 • załącznik nr 1 – oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • załącznik nr 2 – oświadczenie o odpowiedzialności karnej,
 • załącznik nr 4 – wzór podpisu i parafy osoby podpisującej wniosek/umowę
  na realizację recept,
 • załącznik nr 5 – wzór podpisu i parafy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
  do reprezentowania podmiotu prowadzącego aptekę/punkt apteczny w trakcie trwania umowy na realizację recept,
 • załącznik nr 6 – oświadczenie o spełnieniu warunków do pełnienia funkcji kierownika,
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu potwierdzona za zgodność z oryginałem,

Uprzejmie proszę o przekazanie do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ (zgodnie
z miejscem składania wniosku o zawarcie umowy):

 • siedziba w Lublinie, ul. Koryznowej 2D, 20-137 Lublin, pok. 39, 40,
 • Delegatura w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 12 c, 21-500 Biała Podlaska,
 • Delegatura w Chełmie, ul. Ceramiczna 1, 22-100 Chełm,
 • Delegatura w Zamościu, ul. Partyzantów 3, 22-400 Zamość,

niżej wymienionych załączników i dokumentów.

Zastępca Dyrektora
ds. Medycznych
Lubelskiego OW NFZ
Dorota Blechar

Wszystkie aktualności