Lubelski OW NFZ Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Drukuj

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W LUBELSKIM ODDZIALE WOJEWÓDZKIM
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

informuję:

 

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, reprezentowany przez Prezesa Narodowego Funduszu    Zdrowia w zakresie danych osobowych przetwarzanych centralnie, a w zakresie danych  osobowych przetwarzanych w Lubelskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Lublinie przy ul. Szkolnej 16, 20-124 Lublin, działający z upoważnienia Prezesa Narodowego Fundusz Zdrowia, Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Lubelskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia są następujące:

 

Adres korespondencyjny:
Inspektor Ochrony Danych
Lubelski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Szkolna 16
20-124 Lublin

 

e-mail: iod@nfz-lublin.pl

 

Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych i obowiązków ustawowych, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.).

 

Odbiorcą Pana/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 

Pana/i dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego na podstawie obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 

Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby realizacji ustawowych zadań Narodowego Funduszu Zdrowia, obrony roszczeń oraz zadań wynikających z ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217).

 

Podanie przez Pana/nią danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.) w związku z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.).  Niepodanie przez Pana/nią danych może wpływać na treść rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym.

 

Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Przekazane przez Pana/nią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania.

 

 

 

                      Dyrektor
Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego
       Narodowego Funduszu Zdrowia

24 maja 2018