Lubelski OW NFZ Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Drukuj

Skierowania na leczenie uzdrowiskowe

Informacja  dla ubezpieczonego ubiegającego się o leczenie uzdrowiskowe 

 

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, biorąc pod uwagę aktualny stan zdrowia pacjenta, brak przeciwwskazań do leczenia uzdrowiskowego, wpływ leczenia uzdrowiskowego na stan zdrowia pacjenta oraz ostatni pobyt na leczeniu uzdrowiskowym w ciągu 12 miesięcy od zakończenia leczenia uzdrowiskowego. Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe powinno być czytelnie wypełnione, z dokładnym opisem stanu zdrowia pacjenta, w szczególności z wyraźnie określonym stopniem samodzielności i samoobsługi.

Skierowanie w ciągu 30 dni pod rygorem utraty ważności powinno być przesłane przez lekarza, który je wystawił, do Oddziału Wojewódzkiego NFZ,  w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem "SKIEROWANIE NA LECZENIE UZDROWISKOWE". Skierowanie może być także przesłane bezpośrednio przez pacjenta. Wszystkie sprawy dotyczące leczenia uzdrowiskowego prowadzone są korespondencyjnie, za pośrednictwem poczty ( składanie skierowań na leczenie uzdrowiskowe, podania, prośby zwroty skierowań ) lub osobiście  w puncie przyjmowania interesantów.

Przy składaniu skierowania na leczenie uzdrowiskowe NFZ uznaje, że Pacjent akceptuje zasady obowiązujące w lecznictwie uzdrowiskowym oraz przyjmuje do wiadomości prognozowany termin realizacji skierowania.

 • Skierowanie po wpływie do NFZ zostaje zarejestrowane w systemie komputerowym (SOLU), otrzymuje indywidualny numer rejestru. W przypadku braków formalnych np. brak pieczątki przychodni, nieprawidłowy druk,  skierowanie jest odsyłane w celu uzupełnienia.
 • Skierowanie oceniane jest przez lekarza specjalistę w dziedzinie balneologii lub rehabilitacji medycznej, który może poprosić lekarza wystawiającego skierowanie o dodatkowe badania lub konsultacje.
 • Skierowania złożone w Lubelskim OW NFZ po pozytywnej ocenie lekarza balneologa realizowane jest zgodnie z obowiązująca kolejką, o której pacjent zostaje poinformowany pisemnie (nr skierowania, profil leczenia np. choroby kardiologiczne, orientacyjny czas oczekiwania na potwierdzenie skierowania)
 • Kolejka zależy od liczby składanych skierowań, a czas oczekiwania od liczby zakontraktowanych miejsc na dany rok.
 • Kolejność realizacji skierowań wyznaczana jest przez informatyczny system obsługi lecznictwa uzdrowiskowego ( SOLU ).
 • Leczenie uzdrowiskowe jest leczeniem uzupełniającym ( nie musi odbywać się w trybie pilnym ). Oddział NFZ kieruje na leczenie uzdrowiskowe przez cały rok, wyniki leczenia balneologicznego nie zależą   od pory roku.
 • Oddział NFZ nie zapewnia kierowania ubezpieczonych do wybranych przez nich uzdrowisk i na wybrane turnusy.
 • Lekarze specjaliści NFZ wyznaczają uzdrowisko specjalizujące się w leczeniu schorzenia zasadniczego będącego podstawą wystawienia skierowania. Wskazanie odpowiedniego dla ubezpieczonego zakładu lecznictwa uzdrowiskowego co do miejsca i terminu leczenia należy do kompetencji lekarza specjalisty z dziedziny balneologii i medycyny fizykalnej  lub rehabilitacji medycznej  zatrudnionego w oddziale wojewódzkim NFZ.
 • Propozycja lekarza kierującego nie jest wiążąca dla NFZ. Liczba dostępnych miejsc na poszczególnych turnusach, determinuje wybór uzdrowisk i terminów zgodnie z profilem leczenia.
 • Świadczeniobiorcy mogą ustalać czas i miejsce realizacji skierowań na leczenie uzdrowiskowe wyłącznie w warunkach ambulatoryjnych.
 • Lekarze specjaliści zatrudnieni w OW NFZ dokonują oceny celowości skierowania z uwzględnieniem wiedzy medycznej (wskazania i przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego) ze względu na aktualny stan zdrowia ubezpieczonego biorąc pod uwagę ostatni pobyt ubezpieczonego na leczeniu uzdrowiskowym.
 • W uzdrowiskowym leczeniu sanatoryjnym dorosłych i rehabilitacji sanatoryjnej dla dorosłych obowiązuje okres karencji 12 miesięcy.
 • Z uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dorosłych oraz rehabilitacji sanatoryjnej dla dorosłych można skorzystać nie częściej niż raz na 18 miesięcy.
 • Osoby uprawnione mogą korzystać z sanatoryjnego leczenia uzdrowiskowego lub sanatoryjnej rehabilitacji uzdrowiskowej poza kolejnością co 18 miesięcy.   
 •  Skierowanie, którego Oddział Wojewódzki NFZ nie potwierdził w przypadku, gdy lekarz specjalista nie zaaprobował jego celowości jest zwracane lekarzowi, który je wystawił, wraz z podaniem przyczyny odmowy potwierdzenia skierowania z jednoczesnym powiadomieniem ubezpieczonego.
 • Na niepotwierdzenie skierowania przez Oddział Wojewódzki NFZ nie przysługuje odwołanie.

 

SZPITAL UZDROWISKOWY – realizowany jest po ostrym epizodzie zdrowotnym np. zawał, udar, zabieg chirurgiczny lub operacja itp. w ramach L4 i bezpłatnie. Nie każdy pobyt w szpitalu jest automatycznie wskazaniem do leczenia uzdrowiskowego szpitalnego. O rodzaju leczenia decyduje stan zdrowia pacjenta a nie fakt jego hospitalizacji.

SANATORIUM UZDROWISKOWE -ubezpieczony ponosi częściową odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatorium w zależności od sezonu oraz standardu zakwaterowania w pokoju. Wysokość dopłaty reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia.

LECZENIE AMBULATORYJNE  - realizowane w przychodni uzdrowiskowej, ubezpieczony ponosi koszty wyżywienia  i zakwaterowania we własnym zakresie.  

Oddział Wojewódzki NFZ:

 • Nie zapewnia wyjazdów rodzinnych i nie finansuje pobytu osoby towarzyszącej.
 • Nie bierze udziału w rezerwacji pokoi, warunki zakwaterowania ustala się na miejscu w uzdrowisku.
 • Nie zapewnia wspólnego leczenia zarówno dorosłych jak i dzieci w warunkach stacjonarnych. 
 • Nie gwarantuje wspólnego wyjazdu małżonkom w tym samym terminie i do tego samego zakładu lecznictwa uzdrowiskowego, zwłaszcza gdy: skierowania złożone zostały w różnych terminach, skierowania zostały zakwalifikowane przez lekarzy specjalistów na różne profile lecznicze ( choroba zasadnicza ), wyznaczony został przez lekarzy inny rodzaj zakładu lecznictwa uzdrowiskowego ( szpital uzdrowiskowy lub sanatorium uzdrowiskowe).
 • NFZ opiera się o zasadę  równego  traktowania obywateli, co oznacza brak preferencji grup zawodowych pod względem wyznaczania terminów leczenia uzdrowiskowego, (w tym nauczycieli mogących skorzystać z leczenia uzdrowiskowego )
 • NFZ nie zapewnia kierowania ubezpieczonych do wybranych przez nich uzdrowisk tylko w miesiącach wakacyjnych i podczas ferii zimowych. Leczenie uzdrowiskowe jest prowadzone przez cały rok, a wyniki leczenia nie zależą od pory roku.

 

Jednak dokładamy wszelkich starań, aby wnioski z którymi zwracają się do nas ubezpieczeni, realizować w miarę możliwości i z poszanowaniem zasad współżycia społecznego.

 

Rezygnacja z leczenia uzdrowiskowego

W przypadku rezygnacji z otrzymanego skierowania należy je bezzwłocznie zwrócić do oddziału NFZ.  Każda rezygnacja powinna być uzasadniona i udokumentowana pisemnie.

 

Oddział Funduszu uznaje rezygnację z potwierdzonego skierowania na leczenie uzdrowiskowe za zasadną  w szczególnych udokumentowanych przypadkach, a zwłaszcza , gdy ich powodem jest:

 • Choroba ubezpieczonego  ( np. pobyt w szpitalu potwierdzony odpowiednim dokumentem).
 • Nagły wypadek losowy.
 • Szczególnie ( ważna ) sytuacja rodzinna lub życiowa, zaplanowana po złożeniu a przed otrzymaniem potwierdzonego skierowania ( np. planowe leczenie, ślub osób najbliższych ). 

 

W przypadku uzasadnionego zwrotu skierowania Fundusz wyznacza nowy termin realizacji skierowania.

 

Nieuzasadniony zwrot skierowania traktowany jest jako rezygnacja, a dokumenty są odsyłane do lekarza, który wystawił skierowanie na leczenie.

 

 

INFORMACJA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA W OPRACIU O OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz.1510 ze zm. )
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową  (Dz.U. 142, poz. 835 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego ( tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 168 )
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów  lecznictwa uzdrowiskowego  ( Dz.U. z 2012 r. poz.14 )   

 

Aktualności

Wyjazd do sanatorium: Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania

9 czerwca 2020
ważne Już 15 czerwca pierwsi pacjenci wyjadą na leczenie uzdrowiskowe. W czasie epidemii koronawirusa zasady pobytu w sanatoriach zmieniły się. O czym musisz teraz pamiętać, wybierając się do uzdrowiska? Sprawdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Środa z profilaktyką NFZ online

8 lipca 2020
Plakat środa z profilaktyką  Reumatyzm to bardzo obszerna grupa schorzeń charakteryzujących się zmianami w tkance łącznej, najczęściej w stawach.

Od poniedziałku, 6 lipca sale obsługi w OW NFZ będą działać w pełnym zakresie usług

6 lipca 2020
Zdjęcie pustej karty EKUZ oraz napisy:#Wakacje, #EKUZ, #NFZ oraz podpis: Odbierz Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego i ciesz się wypoczynkiemW związku z kolejnym etapem przywracania obsługi bezpośredniej w placówkach NFZ, od 6 lipca w salach obsługi klientów będzie można znów załatwić sprawy związane z formularzami unijnymi, w tym również uzyskać na miejscu EKUZ

Środa z profilaktyką NFZ online

1 lipca 2020
Baner Środa z profilaktyką Pierwszego lipca ŚRODA Z PROFILAKTYKĄ powraca do tematu otyłości, która stała się przewlekłą chorobą cywilizacyjną.

Środa z profilaktyką NFZ online

24 czerwca 2020
Baner Środa z profilaktyką Środę z profilaktyką 24 czerwca poświęcamy zwiększeniu świadomości na temat cukrzycy.

Dodatkowe 17 milionów dla lubelskich szpitali

23 czerwca 2020
Od 1 lipca szpitale znajdujące się w sieci (PSZ- system podstawowego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej) otrzymają dodatkowe środki finansowe. W skali kraju są to 302 miliony złotych. Z tej puli do placówek województwa lubelskiego trafi 16 milionów 875 tysięcy złotych.

123